skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89
  • badanie sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe
  • doradztwo podatkowe audyty wewnętrzne
  • audyty specjalistyczne

Badanie sprawozdań finansowych - Audyt

Rewizja finansowa (audyt) obejmująca badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych, łącznych i skonsolidowanych), przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej, skierowana jest zarówno do podmiotów, które podlegają obligatoryjnemu badaniu sprawozdania finansowego jak i podmiotów, które chcą przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, zlecić przegląd tego sprawozdania czy wykonać ekspertyzę i opinię ekonomiczno-finansową.

Badanie sprawozdań finansowych


Badanie sprawozdań finansowych biegły rewident wykonuje stosownie do obowiązujących standardów i przepisów:

  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Kodeksu etyki biegłych rewidentów wprowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za czynności rewizji finansowej (audyt) ustalane jest każdorazowo, indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentacją uwzględniając nakład pracy i zaangażowanie biegłego.