skontaktuj się z nami telefon 22 840 12 89
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencje rachunkowe i podatkowe
 • nadzór nad księgami rachunkowymi i podatkowymi
 • przeglądy ewidencji księgowej
 • przeglądy specjalistyczne, ukierunkowane
 • wyprowadzanie zaległości podatkowo-księgowych
 • odtwarzanie ksiąg rachunkowych
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • konsultacje i doradztwo w zakresie organizacji księgowości

Księgi handlowe

Księgi Handlowe (KH) to forma rozbudowanej ewidencji zdarzeń gospodarczych (zwana często pełną księgowością), która zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczona jest dla spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne itp. - osoby prawne) oraz pozostałych podmiotów, w tym także dla osób fizycznych, spółek osobowych, których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły równowartość 1.200.000,00 euro w przeliczeniu na złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych - dekretacja i ewidencja księgowa (syntetyczna i analityczna) zdarzeń gospodarczych na podstawie dokumentów i dowodów księgowych dostarczanych i zaakceptowanych przez Klienta, oraz dowodów wewnętrznych (poleceń księgowania),
 • Prowadzenie Ewidencji środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych z uwzględnieniem planów amortyzacji,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) lub osób fizycznych (PIT) - informacja sms, e-mail,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) sporządzanie faktur wewnętrznych niezbędnych do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw (WDT), import, eksport oraz prowadzenie rejestrów podatku należnego/naliczonego, na podstawie których sporządzana jest deklaracji VAT-7, oraz informacja VAT-UE - informacja o wysokości zobowiązania VAT oraz deklaracje VAT (format PDF) wysłane e-mailem do Kontrahenta,
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień księgowych wymaganych przepisami ustaw (księgi rachunkowe, zestawienia obrotów i sald, rejestry sprzedaży/zakupu VAT itp.),
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8) lub informacji w formie załącznika do rozliczenia osób fizycznych,
 • Inwentaryzacja należności/zobowiązań (potwierdzenia sald) z kontrahentami,
 • Zamknięcie ksiąg na koniec roku obrachunkowego,
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy (potocznie zwanego Bilansem),
 • Podstawowy zakres konsultacji księgowo-podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Przygotowywanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji (np. leasing),
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS),